Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

TROMP & VAN BRUXVOORT ZORGIT BV te Wageningen, hierna te noemen: “Leverancier”,

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Leverancier, op alle overeenkomsten die Leverancier sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over Klant moet hieronder worden verstaan elke rechtspersoon die tot Leverancier in een relatie staat uit hoofde van een met Leverancier gesloten of te sluiten overeenkomst. Met name wordt onder Klant ook verstaan diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt in het algemeen het leveren van programmatuur verstaan, maar wordt ook verstaan het leveren van goederen en het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 4. Van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
  Indien ook Klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van Klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van Klant niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, in welk geval slechts het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing is. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van Klant doet aan het voorgaande niet af.
 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Offertes van Leverancier zijn bindend tot de in de offerte genoemde geldigheidstermijn.
 2. Van de door Leverancier gedane offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van Leverancier en moet op verzoek worden teruggegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het hierboven genoemde te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen. Tevens behoudt Leverancier alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom, inclusief het auteursrecht, eventueel bestaande rechten voor.
 3. Klant is bij het aanvragen van de offerte verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens die hij verstrekt.
 4. Een offerte verliest zijn geldigheid als mocht blijken dat de in lid 3 vermelde verplichting niet is nagekomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer deze door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Leverancier schriftelijk is bevestigd. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken tussen partijen en/of toezeggingen van Leverancier.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS-index voor de zakelijke dienstverlening.
 3. Leverancier bepaalt of hij op nacalculatie basis factureert of dat hij zijn diensten na betaling van een voorschotnota verricht.

 

Artikel 5. Leveringstermijnen en aflevering

 1. De door Leverancier opgegeven leveringstermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit onder de voorwaarde dat alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn in bezit van Leverancier zijn. De door Leverancier opgegeven leverdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zal Leverancier zo spoedig mogelijk met Klant in overleg treden.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt geschiedt de levering van Programmatuur op digitale wijze via een internetverbinding.
 3. Verzoekt Klant om levering op een andere wijze dan kan Leverancier Klant de hieraan verbonden kosten in rekening brengen.
 4. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De door Leverancier gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Garantie – en onderhoudsovereenkomst

 1. Klant is verantwoordelijk voor, en staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens die hij verstrekt. Dit in de vorm en op de wijze die Leverancier vraagt.
 2. In het kader van een met Klant af te sluiten onderhouds­overeenkomst wordt ondersteuning geboden, wordt de programmatuur onderhouden en worden aanpassingen gerealiseerd.
 3. Klant dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten op hetgeen geleverd wordt.
 4. In de in lid 2 van dit artikel genoemde onderhoudsovereenkomst wordt tevens de wijze waarop en de termijn waarbinnen gebreken dienen te worden gemeld vastgelegd.
 5. Ieder vorderingsrecht van Klant, dat betrekking heeft op gebreken in de door Leverancier geleverde zaken, vervalt indien:
  1. De gebreken niet conform de in de onderhoudsovereenkomst aangegeven voorwaarden aan Leverancier ter kennis zijn gebracht;
  2. Klant Leverancier geen of onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. Klant de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden;
  4. Klant de zaken heeft gebruikt voor doeleinden anders dan door Leverancier voorzien;
  5. Klant de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit blijft gebruiken;
  6. Klant geen onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten;
  7. Klant de controle zoals genoemd in lid 2 van dit artikel niet heeft verricht;
  8. Klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leverancier reparaties en/of wijzigingen aan de programmatuur heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren.
 6. In geschillen over de kwaliteit van de door Leverancier geleverde zaken zal Arbitrage plaatsvinden conform het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, te weten opzet of schuld, is beperkt tot het bedrag waartegen Leverancier verzekerd is. Indien de assuradeur van Leverancier om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 25.000 Euro per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
 2. Buiten het hierboven genoemde geval van toerekenbare tekortkoming door opzet of schuld rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt ingesteld.
 3. Leverancier zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe en/of indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade en gevolgschade, hoe dan ook benoemd.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier is eveneens uitgesloten bij het verloren gaan van hardware en/of software dan wel voor alle informatie die daarmee wordt verwerkt.
 5. De genoemde aansprakelijkheid van Leverancier ontstaat alleen als Klant Leverancier onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met daarbij een redelijke termijn ter opheffing van de tekortkoming en Leverancier ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen een week nadat de schade is geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen constateren middels aangetekend schrijven aan Leverancier meldt.
 7. Indien Klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de programmatuur reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, kan Leverancier op geen enkele wijze, hoe dan ook, aansprakelijk worden gesteld.
 8. Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de programmatuur, c.q. voorvloeiend uit het gebruik van de programmatuur. Dit voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Klant komen.

 

Artikel 8. Eigendom en gebruiksrecht

 1. Leverancier garandeert dat hij de exploitatierechten dan wel de intellectuele eigendom, inclusief het auteursrecht, op alle geleverde, dan wel ontwikkelde programmatuur en/of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, bezit.
 2. Indien Leverancier aanpassingen aanbrengt en/of nieuwe code schrijft blijven de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, bij Leverancier.
 3. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of bij afwijking daarvan schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 4. Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. De door Leverancier ontwikkelde programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt door het aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht expliciet is verstrekt.
 6. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 7. Zodra Leverancier kan aannemen dat de reële kans bestaat dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen is Leverancier is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Klant (of derden) bevinden, maar die Leverancier in eigendom toebehoren, onder zich te nemen.
 8. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te wijzigen en/of te verwijderen daaronder begrepen aanduidingen over het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van programmatuur.
 9. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen stelt Leverancier Klant bij aanvang van het project de broncode ter beschikking. Het ter beschikking stellen van de broncode laat de toepassing van hetgeen in de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingsplicht in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen onverlet.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Leverancier aangegeven bank- of girorekening.
 2. Indien Klant niet tijdig tot (gehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan heeft Leverancier het recht, indien, en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen door Klant, de nakoming van alle verbintenissen jegens Klant op te schorten.
 3. Ook is Leverancier gerechtigd Klant te verzoeken vooraf te betalen voor alle nog te verrichten leveringen en/of diensten, financiële zekerheden te stellen of op kosten van Klant inzage te verlenen in diens financiële positie. Mocht Klant hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoen dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op Klant dan de verplichting rust tot ongedaan maken van de door Leverancier verrichte prestatie, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom exclusief omzet­belasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 5. Blijft Klant in gebreke met tijdige betaling, dan is hij over het niet betaalde bedrag, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der gehele betaling, de wettelijke rente verschuldigd. Deze is direct opeisbaar; een ingebrekestelling is niet vereist.
 6. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Indien de financiële positie van Klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken aanzienlijk verslechtert en voor het te betalen bedrag geen financiële zekerheden gesteld zijn, is Leverancier gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst.
 8. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Leverancier tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wordt toegestaan.
 9. Leverancier kan vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant als hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet aan zijn schuld te wijten is, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht dient te worden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is opgenomen, elke omstandigheid buiten de macht van Leverancier, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen maar die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
 3. Indien Leverancier door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Leverancier gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan Klant Leverancier niet tot schadevergoeding aanspreken.
 4. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd dit separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Leverancier en Klant zijn in alle opzichten jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle van elkaar verkregen informatie en gegevens, waaronder ook kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden. Beiden zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van gegevens van vertrouwelijke aard en overige belangen van de wederpartij. Beide partijen zullen voor zover noodzakelijk de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden en/of voor hen werkzame derden tot geheimhouding verplichten.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt gedurende de looptijd van overeenkomsten, maar ook tijdens de voorbereidende fase daarvan en eveneens nadat de overeenkomsten op welke manier dan ook zijn beëindigd.

 

Artikel 12. Ontbinding/beëindiging.

 1. Aan beide partijen komt de ontbinding van de overeenkomst slechts toe in de in deze Algemene Voorwaarden genoemde situaties.
 2. Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Klant voorlopige surceance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd, indien faillissement wordt uitgesproken of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Leverancier zal in deze gevallen nooit tot enige vorm van schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met door hem reeds verrichte diensten ter uitvoering van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen over intellectuele eigendomsrechten en broncode (beiden in artikel 8), geheimhoudingsplicht (artikel 11) blijven na ontbinding en beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de door Leverancier gedane offertes en op alle door Leverancier aangegane overeen­komsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een niet Nederlandse rechtspersoon is, is toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillenbeslechting

Alle geschillen, met uitzondering van het genoemde in artikel 6 lid 5, van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door Leverancier aangegane overeenkomsten en door Leverancier verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT BV, Wageningen

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van HCI GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.